Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Ochrona danych

Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem),  i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zostały przygotowane klauzule informacyjne z którymi można zapoznać się poniżej:

 

Obowiązek informacyjny dla pacjenta
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy
Obowiązek informacyjny dla praktykantów, stażystów oraz wolontariuszy
Obowiązek informacyjny dla oferentów postępowania konkursowego
Obowiązek informacyjny dla pracowników
Obowiązek informacyjny dla usługobiorców
Obowiązek informacyjny dla SWD-PRM
Obowiązek informacyjny dla wnioskodawców
Obowiązek informacyjny dla wykonawców-PZP
Obowiązek informacyjny skargi
Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

 

Dla ułatwienia realizacji praw osób, których dane dotyczą, a w szczególności do żądania od administratora dostępu do danych ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przygotowane zostały odpowiednie wnioski za pomocą których można je zrealizować.

Wzory wniosków można pobrać tutaj:
 
Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,  przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Skip to content