Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

Imprezy Masowe

Imprezy Masowe

opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej pod względem medycznym.


Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu  na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dni 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( j. t. Dz. U. z 12 lipca 2022 r., poz. 1466 ze zm.) oraz  w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z  2012  r.  poz. 181) wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych .

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy  Organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy zwraca się do właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o  wydanie opinii na temat niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej

2.Pismo o wydanie opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej winno zawierać dane określone we wzorze WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ  ( wniosek do pobrania niżej)  oraz dokumenty ( załączniki), które określa ww. wniosek ( z wyłączeniem opinii określonych w pkt 9 – 12 wniosku). Celem wydania opinii Wnioskodawca zobowiązany jest do bezwzględnego przedstawienia planu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wskazując w nim podmiot, który będzie zabezpieczał imprezę oraz wielkości sił i środków zabezpieczenia medycznego  a także graficznego planu ze wskazaniem lokalizacji zespołu wyjazdowego/zespołów wyjazdowych, patrolu/patroli medycznych, punktu medycznego /punktów medycznych.

3. Wniosek o wydanie opinii oraz wszelkie pełnomocnictwa winy być podpisane przez osobę lub osoby umocowane we właściwym rejestrze ( KRS, EDG). Pełnomocnictwo jest bezwzględnie wymagane w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Organizatora  nie wynika z właściwego rejestru ( KRS, EDG). Dokumenty składane wraz z wnioskiem ( załączniki – np. plan       ( charakterystyka ) winny być kompletne i podpisane przez osoby uprawnione do sporządzenia ww. dokumentu).

! Wszystkie kopie dokumentów składane wraz z wnioskiem winny być pisemnie potwierdzone przez Organizatora imprezy masowej za zgodność z oryginałem. !

4. Tytułem wydania przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej należy wnieść na rzecz Pogotowia opłatę w wysokości 200,00 złotych brutto. (w przelewie należy wskazać organizatora imprezy masowej, nazwę oraz termin i miejsce odbycia się imprezy masowej).

5. W przypadku wniosku organizatora imprezy masowej o zmianę opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej należy wnieść na rzecz Pogotowia opłatę w wysokości 40,00 złotych brutto. (w przelewie należy wskazać organizatora imprezy masowej, nazwę oraz termin i miejsce odbycia się imprezy masowej oraz nr opinii będącej przedmiotem zmiany).

6. Kwotę określoną w pkt 4 i 5 Organizator uiszcza przed złożeniem wniosku o wydanie opinii lub zmianę opinii.

7. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Pogotowia, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430 lub przelewem na niżej wskazane konto bankowe, podając w tytule przelewu nazwę i termin imprezy, której dotyczy.

Santander Bank
nr konta bankowego (IBAN): 17 1500 1793 1217 9003 2634 0000

8. Niezwłocznie, po dokonaniu przelewu na konto, Pogotowie wystawi Organizatorowi fakturę.

9. Wniosek oraz wszelkie dokumenty związane z wydaniem opinii nt. zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wydanie opinii należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub w sekretariacie Pogotowia lub przesłać na adres:

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Ziębicka 34-38
50 – 507 Wrocław
SEKRETARIAT – pokój 312.

10. Dodatkowych informacji na temat wydania opinii o zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej udziela:

Elżbieta Marcinko tel. 71 77 31 511
e-mail.: e.marcinko@pogotowie-ratunkowe.pl

Do pobrania:

Skip to content