Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

SKARGI I WNIOSKI

Przyjmowanie skarg i wniosków w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu

  1. W Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub osobę przez Dyrektora upoważnioną.
  2. Dyrektor Pogotowia przyjmuje skargi i wnioski w siedzibie Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34- 38 p. 312 (IIIp.) w poniedziałek i w środę od godz.10.00 –13.00 oraz we wtorki od godz. 13.00-15.00.
  3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, ustnie do protokołu.

adres e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

nr. tel.: 71 77 31 500

  1. Jeżeli skarga lub wniosek ( w tym pochwała lub podziękowanie) wpłynie bezpośrednio do jednostki organizacyjnej PR, kierownik jednostki   obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi Pogotowia.
Skip to content