Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji
SPZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

SPZOZ Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław
tel. 71 77 31 400
e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

Dojazd

Przystanek NŻ Nyska (400 m pieszo).

Linie Tramwajowe: 8 i 16.

Linie Autobusowe: 124, 125, 134, 325.

Przystanek Bardzka (600 m pieszo).

Linie Tramwajowe: 8, 16, 31, 32.

Linie Autobusowe: 110, 124, 125, 133, 134, 146, 325.

Miejsce obsługi petentów, ograniczenia architektoniczne:

Budynek administracyjny nie spełnia wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

– brak ogólnego planu budynku,

– brak planów tyflograficznych,

– brak pętli indukcyjnych,

– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Pogotowie Ratunkowe zapewnia możliwość załatwienia spraw administracyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami w wydzielonym pokoju mieszczącym się na parterze budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 71 77 31 400, 71 77 31 500 lub z wykorzystaniem telefonu zamocowanego na ścianie  przy drzwiach wejściowych do budynku, obok umieszczony jest wykaz telefonów do poszczególnych działów administracji.

Pogotowie Ratunkowe zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się na parterze budynku, przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku administracyjnego nie ma miejsc parkingowych. Kilka stanowisk parkingowych znajduje się w głębi posesji oraz przy punkcie Szczepień, nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklaracja została sporządzona przez firmę Partium Spółka z o.o.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Rosiński informatyk@pogotowie-ratunkowe.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 77 31 516

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Raport o stanie zapewnienia dostępności