Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

SYSTEM PRM

Obecny system Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) został powołany ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe – udzielają świadczeń zdrowotnych wyłącznie w razie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Warunkiem uczestnictwa jednostek w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Jednostkami współpracującymi z systemem PRM są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i MON. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być także społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

Skip to content