Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu

REGULAMIN

XX MISTRZOSTW POLSKI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM WROCŁAW 13-15 WRZEŚNIA 2023 R.

 

ORGANIZATOR I MIEJSCE ORGANIZACJI

 1. Organizatorem XX Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu wraz ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.
 2. Mistrzostwa odbędą się w dniach 13-15 września 2023 roku we Wrocławiu oraz na terenie powiatów ościennych.
 3. Baza hotelowa dla uczestników oraz zaproszonych gości zlokalizowana będzie w miejscu wskazanym przez Organizatora.

ZESPOŁY I KWALIFIKACJA

 1. W Mistrzostwach biorą udział podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (wraz z ambulansem), reprezentujące publiczne podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach jednostki systemu PRM lub reprezentujące jednostki współpracujące  z systemem PRM, które zakwalifikowały się do udziału w nich  po wcześniejszych eliminacjach. Członkowie zespołu powinni być związani z jednostką, którą reprezentują umową o pracę, umową cywilno – prawną lub posiadać status członka jednostki współpracującej z systemem PRM co najmniej od 6 miesięcy.
 2. Warunkiem kwalifikacji do Mistrzostw jest zajęcie jednego z pierwszych 9 miejsc
  w klasyfikacji generalnej podczas:
 1. W skład zespołów wchodzą maksymalnie 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (lekarze systemu, ratownicy medyczni
  i pielęgniarze/pielęgniarki systemu), przy czym co najmniej jeden spośród członków zespołu musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
 2. Skład zespołów musi być tożsamy dla tego, który zdobył wcześniejszą kwalifikację, przy czym Organizator dopuszcza możliwość zmiany jednego członka zespołu. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest zmiana więcej niż jednego członka zespołu, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Organizatora.
 3. W skład zespołów nie mogą wchodzić osoby posiadające ważne uprawnienia instruktorów ERC, AHA, ITLS, PHTLS.
 4. W Mistrzostwach mogą brać udział zespoły wyjazdowe jednostek ratownictwa specjalistycznego, przy czym ich skład musi spełniać warunki określone w punktach 1-5.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udziału w Mistrzostwach zespołów zaproszonych spoza kwalifikacji. Zespoły takie podlegają ocenie, ale nie zostaną ujęte w klasyfikacji generalnej.
 6. Organizatora zastrzega sobie prawo do udziału w Mistrzostwach zespołu należącego do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zespół taki podlega ocenie, jednak nie zostanie ujęty w klasyfikacji generalnej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do udziału w Mistrzostwach zespołów zaproszonych spoza kwalifikacji, w sytuacji, gdy ilość wolnych miejsc startowych nie zostanie zapełniona.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do udziału w Mistrzostwach zespołów międzynarodowych, z pominięciem warunków określonych w punktach 1-5.
 9. Wyposażenie zespołów biorących udział w Mistrzostwach musi być tożsame dla zespołów ratownictwa medycznego Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

KOMANDORZY, SĘDZIOWIE I REALIZACJA ZADAŃ

 1. Sędzią Głównym Mistrzostw jest Pan dr hab. Jacek Smereka.
 2. Komandorami Mistrzostw są: Pan Andrzej Raczyński i Pan Krzysztof Krywko.
 3. Mistrzostwa oparte są o realizację konkurencji praktycznych (medycznych
  i sprawnościowych) oraz testu teoretycznego. Zadania będą realizowane w porze dziennej
  i nocnej.
 4. W konkurencjach medycznych głównym sędzią zadaniowym i autorem zadania (lub zadań) może być lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka/pielęgniarz systemu, wskazany przez Organizatora, przy czym osoba taka musi posiadać ważne uprawnienia instruktora ERC/AHA/ITLS/PHTLS.
 5. Sędzią ścieżkowym może być lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka/pielęgniarz systemu, wskazany przez Organizatora, przy czym osoba taka musi posiadać ważne uprawnienia instruktora ERC/AHA/ITLS/PHTLS. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania sędziego lub sędziów nieposiadających uprawnień instruktora ERC/AHA/ITLS/PHTLS.
 6. W konkurencjach sprawnościowych sędzią zadaniowym i ścieżkowym może być osoba lub osoby wyznaczone przez Organizatora.
 7. We wszystkich konkurencjach biorą udział sędziowie techniczni wskazani przez Organizatora.
 8. Zawartość merytoryczna zadań medycznych i testu teoretycznego oparta jest o aktualną wiedzę medyczną zawartą w wytycznych towarzystw i organizacji medycznych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, American Heart Association, International Trauma Life Support. W przypadku, gdy treść merytoryczna zadania (lub zadań) wybiega poza wskazany zakres, sędzia zadaniowy ma obowiązek wskazać aktualne źródło zaleceń (np. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, itp.).
 9. W trakcie realizacji zadań medycznych, członkowie zespołów postępują zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nawet, jeśli poszczególne procedury wykraczają poza zakres ich uprawnień wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Wszystkie konkurencje medyczne realizowane są na dwóch niezależnych, ale tożsamych ścieżkach zadaniowych. Nadzór nad jednolitym prowadzeniem scenariusza zadania i oceną zespołów na obu ścieżkach sprawuje główny sędzia zadaniowy.
 11. Sędziowie techniczni odpowiedzialni za logistykę przebiegu zadań przed rozpoczęciem konkurencji informują zespół o czasie jej trwania, zasadach bezpieczeństwa oraz pozostałych aspektach technicznych.
 12. Czas trwania poszczególnych konkurencji medycznych (wyłączając test teoretyczny) uzależniony jest od zawartości merytorycznej scenariusza i nie może przekroczyć 15 minut. 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia ścieżkowy poinformuje o tym zespół. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego ścieżkowego „czas-stop”) zespół przerywa działania niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności medycznych, zabiera swój sprzęt, sprząta wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadania i opuszcza miejsce zdarzenia. Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego ścieżkowego „czas -start”. Sędziowie ścieżkowi udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów zadaniowych, ścieżkowych i technicznych.
 13. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na przystosowanych manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia.
 14. Ze względu na różnorodność defibrylatorów, w które wyposażone są zespoły ratownictwa medycznego, jak również konstrukcję fantomów, Organizator zaleca używanie podczas Mistrzostw twardych łyżek defibrylacyjnych w celu przeprowadzenia bezpiecznej defibrylacji/kadiowersji.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu będącego wyposażeniem ambulansu oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu zadań.
 16. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny (do wglądu po zakończeniu Mistrzostw).
 17. Dopuszcza się używania podczas Mistrzostw urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej tylko w sytuacji kiedy główny sędzia zadaniowy lub sędzia ścieżkowy wyrazi na to zgodę.
 18. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak, jak w rzeczywistej sytuacji.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku podczas realizacji wszystkich zadań.
 20. Numery startowe zostaną wylosowane przez Organizatora przed rozpoczęciem Mistrzostw.
 21. Zespoły od godz. 15:00 dn. 13.09.2023 r. do godz. 19:00 dn. 14.09.2023 r. pozostają w stanie gotowości do wyjazdu/realizacji zadań Mistrzostw.
 22. Dysponowanie zespołów do poszczególnych zadań odbywać się będzie poprzez odbiór zgłoszenia w biurze zawodów zgodnie z wcześniej ustaloną tabelą startową lub po zakończeniu kolejnych zadań, bezpośrednio lub teleinformatycznie.
 23. Kwestie związane z organizacją i przebiegiem zadań nie ujęte w Regulaminie zostaną przekazane kierownikom poszczególnych zespołów podczas odprawy przed rozpoczęciem konkurencji.
 24. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, założenia merytoryczne i karty ocen poszczególnych zadań zostaną przedstawione i omówione na końcowej odprawie wszystkich zespołów.
 25. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań.
 26. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych 3 zespołów w klasyfikacji generalnej, jak również dla najlepszych zespołów z poszczególnych konkurencji.
 27. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej, do 30 minut po zakończeniu omówienia końcowego wszystkich zadań, w biurze zawodów.
 28. W sprawach spornych odwołania i protesty rozpatrywane są przez komisję sędziów, w skład której wchodzą: sędzia główny, komandor, główny sędzia zadaniowy i sędzia ścieżkowy z danego zadania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Mistrzostwa odbywają się w miejscach i na drogach publicznych, w związku z tym zespoły zobowiązane są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 2. W trakcie Mistrzostw nie wolno używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których: w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja, ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zespół w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie, na polecenie sędziego.
 3. W sytuacji awarii, każda naprawa ambulansu/sprzętu powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym swobodny przejazd/wykonanie zadania pozostałym uczestnikom.
 4. Kierowcy zespołów powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.
 5. Kierowcy zespołów muszą posiadać przy sobie aktualną polisę ubezpieczeniową ambulansu oraz zaświadczenie o ważnym badaniu technicznych (wpis w dowodzie rejestracyjnym).
 6. Na trasie Mistrzostw mogą znajdować się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.
 7. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego zespół ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z wykluczeniem z udziału w Mistrzostwach włącznie.
 8. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji odurzających podczas rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Załoga z uczestnikiem pod wpływem alkoholu nie może brać udziału w konkurencjach. Za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa grozi wykluczenie z udziału w Mistrzostwach.
 9. Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w Mistrzostwach.
 10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa.
 11. Każdego uczestnika obowiązuje strój organizacyjny zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia podczas rozgrywanych konkurencji oraz na oficjalnym otwarciu i zakończeniu Mistrzostw.
 12. Podczas rozgrywania konkurencji sprawnościowych, na polecenie sędziów, uczestnicy Mistrzostw powinni zmienić umundurowanie służbowe na strój sportowy (buty sportowe, odzież nie krępującą ruchów lub strój kąpielowy).
 13. Uczestnik poświadcza, podczas rejestracji załogi w Biurze Mistrzostw, iż jego stan zdrowia, kondycja fizyczna pozwala na udział w Mistrzostwach.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe podczas dojazdu uczestników na Mistrzostw i w czasie powrotu z nich.
 15. W czasie realizacji zadania osoby inne, niż członkowie zespołów, sędziowie i pozoranci muszą przebywać poza wyznaczoną strefą zadania lub w miejscu wyznaczonym przez sędziego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz jego zmian.
 17. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne podczas trwania Mistrzostw oraz w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuje się do pokrycia wyżej wymienionych płatności.
 18. Organizator nie pokrywa kosztów naprawiania szkód wyrządzonych przez uczestników dokonanych w trakcie trwania Mistrzostw lecz zobowiązuje się do udzielania informacji pozwalających na wyegzekwowanie wyżej wymienionych płatności.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odwołania konkurencji, z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa, awaria techniczna, lub inne nieprzewidziane nadzwyczajne okoliczności występujące w miejscu realizacji konkurencji). W takim przypadku punktu za daną konkurencję nie będą wliczane do klasyfikacji generalnej zespołów.
 20. Członkowie zespołów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Członkowie zespołów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
  i w zakresie koniecznym do wzięcia udziału w Mistrzostwach oraz w celu publikacji przebiegu i wyników Mistrzostw przez Organizatora i przedstawicieli środków masowego przekazu w mediach
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Mistrzostwach. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania zawarte zostały w klauzuli informacyjnej oraz publikowane są na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator informuje, że Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym będą nagrywane. Organizator, jak również podmiot działający na jego zlecenie, jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności udziału osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Organizator informuje, że udział w Mistrzostwach, rozumiany jako zgłoszenie uczestnictwa, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez członków zespołów na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku oraz wypowiedzi w formie nagrania dźwiękowego utrwalonego w związku z uczestnictwem w Mistrzostwach, a w szczególności na utrwalenie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie wizerunku i głosu uczestnika imprezy przez Organizatora (m.in. na portalach społecznościowych – FB, LinkedIN, stronach internetowych, newsletterze w komunikacji wewnętrznej, wydawnictwach zwartych oraz ciągłych (drukowanych, elektronicznych), prasie, broszurach, ulotkach, publikacjach w social mediach, w materiałach filmowych, dźwiękowych, prasowych, prezentacjach oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych, promocyjnych
  i dokumentacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 5. Wizerunek/głos osób przebywających na terenie Mistrzostw może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji (jednakże bez poddania wizerunku deformacji), a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, a nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, dokumentacyjnych lub sprawozdawczych – bez obowiązku akceptacji i uzyskiwania jakiejkolwiek dodatkowej zgody. Jednocześnie Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych uczestników.
 6. Organizator informuje, że zezwolenia na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 7. Załącznik nr 1 do Regulaminu XX Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym zawierający klauzulę informacyjną w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Regulaminu.

Komandorzy Mistrzostw i Sędzia Główny

Wrocław, 05.09.2023 r.

 

Załącznik nr. 1 do regulaminu – klauzula informacyjna – >>LINK<<

Skip to content